Recycle, Upcycle ja Downcycle — mitä kierrätyksen eri termit tarkoittavat?

 

Mitä eroa on sanoilla kierrätys, upcycling ja downcycling

 

Monelle käsitteet recycle, upcycle ja downcycle ovat hankala ymmärtää, sillä niiden eroavaisuuksista puhutaan melko vähän. Kaikilla näillä kolmella käsitteellä on oma käyttötarkoituksensa, joista toivottavasti pääset kärryille luettuasi tämän tekstin.

Recycle

Recycle tarkoittaa kierrätystä. Kierrättämisen (engl. recycling) pääperiaate on tavaroiden kierrätys eli lajittelu, jonka kautta ne voidaan toimittaa hyötykäyttöön eli kierrätykseen ja uuden tuotteen jalostusmateriaaliksi.

Kierrättäminen säästää luonnonvaroja, sillä neitseellisiä raaka-aineita ja energiaa tarvitaan kierrätysmateriaalista valmistettaessa paljon vähemmän. Kierrätys tapahtuu tuotteen elinkaaren loppuvaiheessa, kun tuotteen käyttö sellaisenaan ei ole enää mahdollista tai järkevää. Kierrätysmenetelmien avulla kierrätettyjen tuotteiden käyttökelpoisuutta pyritään jatkamaan muuttamalla ja jalostamalla vanhat tuotteet uusiksi olomuodoiksi.

Upcycle

Mitä on upcycle ja upcycling? Upcycle-käsittettä ja "upcyclausta" käytetään tänä päivänä aika paljon, mutta suoraan käännöstä upcyclingille ei ole vielä löydetty. Upcycling on metodina ikään kuin raaka-aineen tai tuotteen arvon lisäystä uusiokäyttämällä vanha kierrosta poistuva materiaali tavalla tai toisella. Upcyclingissä tuotteelle keksitään ikään kuin uusi käyttötapa vanhasta käyttötavasta muunnetuin tavoin.

Upcycle idea hyödyntää pois heitettävää materiaalia kuten tuotannon ylijäämiä, sivutuotteita ja hukkapaloja uuteen käyttöön. Sen sijaan, että käyttökelpoinen materiaali menisi jätteeksi, niin upcycle-menetelmällä tuotteelle saadaan uusi elämä.

Upcyclingissä materiaalin käyttö hyödynnetään niin, että se tuo materiaalille samalla paremman laadun tai suuremman arvon. Esimerkiksi Asujin tuotteiden valmistus perustuu juuri tähän upcyclingin tuomaan materiaalin arvon ja laadun nostamiseen. Poistuva materiaali on luokiteltu jätteeksi mutta jäte on nostettu arvokkaaksi ja laadukkaaksi design-tuotteen uudeksi raaka-aineeksi. 

Downcycle

Mitä downcycle tarkoittaa ja miten sen sanan voisi kääntää? Downcycling-käsitteelle ei myöskään ole löytynyt vielä sopivaa suomenkielistä nimeä. Downcycling tarkoittaa kuitenkin nimensä mukaisesti vastakohtaa upcyclingille eli arvon nostamisen sijaan downcyclingissä materiaalin arvoa niin sanotusti alennetaan.

Downcyclingissä arvokas tuote muutetaan vähemmän arvokkaaseen muotoon tai materiaaliksi siten, että siitä otetaan talteen materiaalin osia, joita voidaan hyödyntää alkuperäisestä materiaalista poiketen eli aivan toisessa käyttötarkoituksessa. Näin tuotteen elinkaari saadaan pitenemään recyclingin ja upcyclingin tavoin myös downscyclingissa. Downcyclingissa jätteeksi luokiteltu materiaali muunnetaan siis muotoon, jossa sen arvo ja laatu vähenee.

Kuinka nämä käsitteet liittyvät kiertotalouteen?  

Kaikkien näiden kolmen käsitteen (recycle, upcycle ja downcycle) yläkäsite on kiertotalous. Kestävyyskriisi on synnyttänyt kiertotalouden, sillä monet ovat havahtuneet siihen, että talouden ja hyvinvoinnin kasvu ei voi enää syntyä luonnonvarojen tuhlailevasta käytöstä ja uusien tavaroiden valmistamisesta ja omistamisesta.

Upcycle sekä downcyle säästävät ympäristöä ja luonnonvaroja. Molemmissa menetelmissä raaka-aineen elinkaari pitenee, mikä tukee kestävää kehitystä. Kiertotaloudella pyritään ratkaisemaan jätteen määrän vähentäminen.

Kiertotalous käytännössä merkitsee jätteen vähentämistä minimiin ja tämä on Asujille äärimmäisen tärkeää. Luonnon raaka-aineita on olemassa vain rajallinen määrä, joten onneksi tietoisuuden lisääntyminen maapallon tilasta muokkaa ihmisten asenteita ja kulutustottumuksia kestävämpään suuntaan, mikä tekee myös kierrättämisestä monelle arkipäiväistä.

Jätä kommentti